Başvuru Şartları

  • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler.
  • Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi koşulu aranmaz.
  • Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversite görevlileri hakkında yapılan etik ihlal başvuruları işleme alınmayacaktır.
  • Etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla, en az Genel Müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında yapılan başvurular işleme alınacaktır. (Not: Diğer kamu görevlileri hakkında etik ihlal başvurularınızı, kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine yapınız.)
  • İnceleme sırasında yargıya intikal ettiği anlaşılan başvurular işleme konulmayacaktır.
  • Kamu görevlilerini karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular işleme alınmayacaktır.
  • Etik davranış ilkelerine aykırı uygulama olduğu iddianızı; kişi (Unvanıyla birlikte), zaman ve yer belirterek somut biçimde gösteriniz. İddianızı destekleyen mevcut bilgi ve belgeleri başvurunuza ekleyiniz.
  • Tüzel kişiler (kurum/kuruluşlar, sendikalar, dernekler vb.) tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
  • Oluştuğu tarihten itibaren 2 yıl içinde yapılmayan etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular işleme alınmayacaktır.
  • Başvuru yaparken kimliğinizin gizli tutulmasını istediğiniz takdirde, bunu belirtiniz.

Arama
Adres