Mesaj

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sayın Zerrin Güngör’ün “25 Mayıs Etik Günü” Mesajı

“25 Mayıs Etik Günü” ülkemizde, her yıl, etik farkındalık günü olarak kutlanmaktadır. Kamuda etik kültürünü yerleştirmek ve kamu çalışanlarımızda etik davranış bilincini geliştirmek amacıyla 2008 yılından itibaren “25 Mayıs Etik Günü” münasebetiyle, tüm kamu kurumlarımız ve çalışanlarımız tarafından etik davranış ilkelerinin daha çok bilinir, benimsenir ve uygulanır olması amacıyla her geçen gün artan bir ilgi ile etik farkındalık eğitim çalışmaları ve etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.
Kamu etiği, kamu görevlilerine, karar alırken, kamu hizmeti sunarken yol gösteren değerler, ilkeler ve standartlardan oluşan insan hak ve özgürlüklerine saygılı, gelişmiş demokrasilerin en temel özelliklerinden biridir.

Kamu yönetiminde etik aynı zamanda, adaletli ve erdemli bir toplumsal hayat ile iyi bir kamu politikasının da ön koşuludur. Toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, şeffaflık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük, saygı ve nezaket ilkelerine bağlı bir kamu hizmeti anlayışıyla çalışan kamu yönetiminin; yolsuzlukları önlemede, kaliteli kamu hizmeti sunmada ve kamu yönetimine güveni sağlamada daha etkin ve başarılı olacağı kabul edilmektedir.

Son yıllarda küresel anlamda önem kazanan etik konusu, siyaset ve kamu yönetim sistemlerinin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde ve uluslararası kuruluşlarca yapılan değerlendirmelerde kullanılan ölçütler arasında yer almaktadır.

Etik davranış ilkelerinin varlığı ve bunların uygulanma düzeylerine ilişkin göstergeler sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda ülkelerin uluslararası imajına önemli katkılar sunmaktadır.

Uluslararası standartlara uygun şekilde etik alt yapısını oluşturarak, ulusal ve uluslararası kamuoyunun güvenini kazanmış, adil, şeffaf ve güvenilir bir kamu yönetimi, ekonomik kalkınma ve sosyal istikrarın sürdürülebilmesi için çok önemli etki ve katkı sağlayacaktır.

Her düzeydeki kamu görevlisinin hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda, etik davranış ilkelerine uygun hareket etmesi, karar alırken ve takdir yetkisini kullanırken kamu çıkarını öncelemesi, kamu kaynaklarını verimli, etkin ve ekonomik olarak kullanması, demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz ön şartıdır.
Kamu görevlisi, görevlerini yürütürken; adil, şeffaf, dürüst ve tarafsız olmalı, çıkar çatışmalarından kaçınmalı, kamu güveni ve kamu yararını her şeyin üzerinde tutmalıdır.

25/05/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kanunla kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu; kamu görevlilerinin uymaları gereken mesleki ve etik ilke ve kuralları belirlemek, bunların uygulanmasını gözetmek, kamu görevlilerinin görevlerini eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak yapmalarını sağlamak, etik kültürünü ülkemizde benimsetmek ve yerleştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda, Kurulumuz tarafından kamu çalışanlarımıza meslek etiği ve kamu yönetimi etiği konusunda eğitimler verilmekte, etik eğitici eğitimleri ile kamuda etik eğiticiler yetiştirilmektedir. Diğer taraftan etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re’sen veya Kurula yapılan başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırma sonucu verilen tespit kararları ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara bildirilmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda destek ve katkı sunan, başta her düzeydeki kamu görevlilerimiz olmak üzere; siyasilerimize, yargımıza, akademi camiamıza, özel sektörümüze, sivil toplum kuruluşlarımıza, basınımıza ve vatandaşlarımıza, Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Ayrıca, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olup on bir ilimizde büyük yıkımlara neden olan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa dileklerimizi yineliyor, Devletimiz ve Milletimizle bir ve bütün olarak yaralarımızın en kısa sürede sarılacağına içtenlikle inanıyorum.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurumları ve çalışanları ile güçlü bir kamu yönetimi inşasında üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle, “25 Mayıs Etik Günü” müzü kutluyor, etik ilkelerimiz konusundaki farkındalığın ve etik davranış bilincinin artmasına vesile olmasını diliyorum.

 

Zerrin GÜNGÖR
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı

 

25 Mayıs Etik Günü Münasebetiyle Yayınlanan Eğitim Videosu-1

25 Mayıs Etik Günü Münasebetiyle Yayınlanan Eğitim Videosu-2

E-BAŞVURU
Adres